Inštrumentálna hudba
Spríjemnite si nakupovanie hudbou.
Close music banner
Úvodné ustanovenia
 1. Obchodná spoločnosť GourmetFood s.r.o., so sídlom Žilinská 641/30, 921 01 Piešťany, IČO: 53 218 701, DIČ: 2121310719, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 47336/T, (ďalej len "Predávajúci") ustanovuje tieto Všeobecné Obchodné podmienky (ďalej len „VOP"). Predávajúci má podnikateľské oprávnenie vykonávať kúpu tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). VOP obsahujú úpravu práv a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako subjektom, ktorý je podnikateľom a teda nemá povahu spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci" a Predávajúci a Kupujúci spolu tiež ako „zmluvné strany"). Predmetom kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená za podmienok uvedených v týchto VOP, je predaj a kúpa tovaru (ďalej tiež ako „Tovar").
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy, ktoré medzi nimi vzniknú podľa VOP sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení /ďalej len „Obchodný zákonník“/. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami, vyplývajúce z týchto VOP, ale nimi výslovne neupravené, sa rovnako vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iných príslušných zákonov Slovenskej republiky.
 3. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami, na základe ktorých sa vykonáva obchodná transakcia medzi zmluvnými stranami, alebo na konanie smerujúce k uzatvoreniu obchodnej transakcie medzi zmluvnými stranami, a to bez ohľadu na to, či je príslušná obchodná transakcia medzi zmluvnými stranami vo VOP upravená. VOP sa stávajú súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. VOP sú záväzné aj pre subjekty konajúce v mene a na účet Kupujúceho a tiež aj pre právnych nástupcov Kupujúceho .

REGISTRÁCIA
 1. Podmienkou uzavretia prvej zmluvy podľa VOP je registrácia Kupujúceho. Registračný formulár je dostupný na webovej stránke Predávajúceho. Podmienkou akceptácie registračného formulára Predávajúcim je vyplnenie všetkých povinných údajov Kupujúcim ako aj potvrdenie Kupujúceho, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí bez námietok so znením týchto VOP (ďalej len „Registrácia"). Kupujúceho zaväzujú VOP momentom jeho Registrácie. Následné zmluvy už Kupujúci uzatvára s Predávajúcim bez registrácie pričom sa na tieto zmluvy budú automaticky vzťahovať VOP v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy.
 2. Kupujúci je povinný predložiť pri Registrácii nasledovné doklady:
  • právnická osoba (podnikateľ) - aktuálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky nie starší ako 3 mesiace alebo iný doklad osvedčujúci vznik právnickej osoby a predmet jej činnosti s dokladom preukazujúcim oprávnenie podnikať a dokladom o pridelení IČO ak IČO bolo pridelené a v inom doklade osvedčujúcom vznik právnickej osoby a predmet jej činnosti nie je IČO právnickej osoby podnikateľa uvedené,
  • fyzická osoba (podnikateľ) - aktuálny výpis zo živnostenského registra alebo z inej evidencie, z ktorej vyplýva podnikateľovi oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť a to nie starší ako 3 mesiace a doklad o pridelení IČO ak IČO bolo pridelené a v predložených výpisoch nie je IČO fyzickej osoby podnikateľa uvedené,
 3. Každý Kupujúci môže mať iba jednu registráciu. Všetky obchodné transakcie realizované na základe registrácie sú realizované v mene a na účet Kupujúceho. O možných výnimkách rozhoduje v odôvodnených prípadoch výlučne Predávajúci.
 4. Kupujúci je povinný pri Registrácii uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné. Registračný formulár sa po jeho úplnom vyplnení Kupujúcim automaticky zašle Predávajúcemu, ktorý posúdi Kupujúceho v rámci procesu Registrácie a po akceptácii Kupujúceho a po dokončení Registrácie bude Kupujúcemu umožnené objednávať tovar od Predávajúceho. O odmietnutí Registrácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho, pričom Predávajúci nie je povinný uviesť dôvody odmietnutia; Kupujúci nemá právny nárok na akceptáciu jeho Registrácie.
 5. Ak dôjde k zmene údajov Kupujúceho, ktoré uviedol pri Registrácii, je Kupujúci povinný poskytnuté údaje aktualizovať do troch (3) pracovných dní od zmeny dotknutých údajov, a to prostredníctvom zmeny Registrácie, ktorá je dostupná na webovej stránke Predávajúceho. V prípade porušenia tejto povinnosti je Predávajúci oprávnený zrušiť Kupujúcemu Registráciu o čom Kupujúceho bude informovať.
 6. Kupujúci môže zrušiť Registráciu bez udania dôvodu, a to prostredníctvom formulára dostupného na stránke Predávajúceho. Predávajúci má právo kedykoľvek zrušiť Registráciu Kupujúceho aj bez uvedenia dôvodov o čom bude informovať Kupujúceho. Predávajúci bude Kupujúcim rušiť Registrácie predovšetkým v prípadoch ak nadobudne dôvodné podozrenie, že Kupujúci porušuje jednotlivé ustanovenia VOP alebo legislatívu Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie alebo úmyselne či z nedbanlivosti poškodí reputáciu a/alebo dobré meno Predávajúceho, resp. koná v rozpore s dobrými mravmi alebo obvyklými obchodnými zvyklosťami.
 7. Zánikom alebo zrušením Registrácie nie sú dotknuté ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom na svoju povahu a podstatu trvajú aj po zániku alebo zrušení Registrácie.
 8. Kupujúcemu je k dispozícii zákaznícka podpora určená na riešenie technických alebo obchodných otázok. Zákaznícka podpora bude k dispozícii prostredníctvom emailu, telefónu alebo chatu (whatsapp) v pracovných dňoch medzi 08:00 — 16:00 hod. Príslušné kontakty ohľadne zákazníckej podpory sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho.

OBJEDNÁVANIE TOVARU
 1. Kupujúci si bude môcť tovar objednať prostredníctvom eshopu Predávajúceho. Počas vypĺňania objednávky v eshope bude mať Kupujúci k dispozícii informácie o množstve a cene priebežne objednaného tovaru. Pred potvrdením a odoslaním objednávky bude Kupujúci oboznámený o množstve a cene objednaného tovaru s tým, že bude mať k dispozícii údaje o cene jednotlivých objednaných položiek tovaru podľa ich množstva ako aj o celkovej cene všetkého objednaného tovaru. Momentom odoslania objednávky sa objednávka stáva pre Kupujúceho záväznou.
 2. Objednávku Tovaru môže Kupujúci realizovať v ktorýkoľvek deň vrátane soboty, nedele, sviatku, alebo dňa pracovného pokoja v Slovenskej republike. Spracovanie objednávky realizovanej Kupujúcim do 11:00 kalendárneho dňa bude realizované v dohodnutý závozný deň, najskôr však nasledujúci pracovný deň od realizovania objednávky Kupujúcim. Spracovanie objednávky realizovanej Kupujúcim po 11:00 kalendárneho dňa bude realizované v dohodnutý závozný deň, najskôr však pracovný deň, ktorý bude nasledovať po pracovnom dní, ktorý nasledoval po dni realizovania objednávky Kupujúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú telefonicky do 14:00 dňa realizovania objednávky Kupujúcim inak.
 3. Kupujúci je oprávnený Objednávku stornovať najneskôr do jednej hodiny od jej odoslania Predávajúcemu a to elektronicky /prostredníctvom formulára uvedeného v eshope/, alebo telefonicky na zákazníckej podpore, pokiaľ lehota na stornovanie objednávky bude plynúť počas pracovnej doby zákazníckej podpory.
 4. Prípadnú zmenu alebo zrušenie Kupujúcim zaslanej objednávky je možné riešiť , telefonicky prostredníctvom zákazníckej podpory, alebo emailom a to najneskôr do 12 hodiny deň pred závozom. Potvrdenie zmeny či zrušenia objednávky bude Kupujúcemu potvrdené emailom Predávajúceho. O prípadnej nedostupnosti objednaného tovaru bude Kupujúci informovaný ešte pred závozom osobne, telefonicky prostredníctvom zákazníckej podpory, alebo emailom.

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá záväzným vystavením Objednávky zo strany Kupujúceho a akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho vo forme e-mailovej správy zaslanej Kupujúcemu. Predávajúci potvrdí Objednávku po overení dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim (ďalej len „Potvrdenie"). Potvrdenie Predávajúceho, t.j. záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje najmä, nie však výlučne, údaje o Tovare, údaje o cene Tovaru, údaj o dodacej lehote Tovaru, údaje o mieste, termíne a času (tolerancia je +/- 120 minút) dodania Tovaru, údaje o zmluvných stranách (identifikačné údaje z obchodného alebo iného registra). Potvrdenie sa zasiela na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú na tieto účely Kupujúcim v registračnom formulári.
 2. Ak pri overení dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania Tovaru Predávajúci zistí vyššiu cenu Tovaru z Objednávky, má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným akceptovaním a Potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah v podobe kúpnej zmluvy považuje za uzavretý.
 3. Ak Predávajúci bude realizovať akcie ohľadne predaja Tovaru podmienky predaja Tovaru v akcii sa budú spravovať okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami uvedenými na propagačných materiáloch príslušnej akcie (ďalej len „podmienky príslušnej akcie"). V prípade, že Kupujúci objedná Tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený Objednávku Kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a/alebo telefonickej linky.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v mene EUR za riadne dodaný Tovar v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou (ďalej len „kúpna cena") formou hotovostnej platby v mieste dodania Tovaru a/alebo formou bezhotovostnej platby Kupujúceho na účet Predávajúceho v zmysle faktúry a to za podmienok dohodnutých v týchto VOP a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Minimálny odber Tovaru musí byť v hodnote 400,- EUR bez DPH. O spôsobe platby rozhoduje Predávajúci.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý Tovar pri prevzatí tovaru, najneskôr však v zmysle lehoty splatnosti uvedenej na príslušnej faktúre.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že všetky ceny akcie na Tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.
 4. V kúpnej cene sú zahrnuté aj všetky náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním a odovzdaním tovaru Kupujúcemu v prípade, ak Tovar dodáva Predávajúci (vrátane nákladov na dopravu) a to za podmienok týchto VOP.
 5. Splatnosť faktúry je 7 dní od doručenia faktúry. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že faktúry sa budú doručovať Kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu v registračnom formulári. Faktúra sa považuje za doručenú Kupujúcemu momentom jej odoslania Predávajúcim na emailovú adresu uvedenú v predchádzajúcej vete a to bez ohľadu na to či bude na uvedenú adresu doručená. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru bez zbytočného odkladu po dodaní Tovaru a doručiť ju Kupujúcemu najneskôr do 48 hodín dní odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu.
 6. Pokiaľ faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, má Kupujúci právo vrátiť faktúru bez jej úhrady v čase jej splatnosti Predávajúcemu na doplnenie a opravu. Lehota splatnosti faktúry začne v takomto prípade plynúť odo dňa doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu.
 7. Faktúra je uhradená riadne a včas, ak bola fakturovaná Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho v lehote a za podmienok podľa bodu 6 a 5 tohto článku VOP.
 8. V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti zaplatiť faktúru za dodanie Tovaru riadne a včas Predávajúcemu. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody spôsobenej omeškaním Predávajúceho a to aj v sume prevyšujúcej zmluvnú pokutu

DODANIE TOVARU
 1. Predávajúci odovzdá Tovar Kupujúcemu na určenom mieste v Objednávke do 24 hodín od momentu odoslania Potvrdenia Kupujúcemu /čl. IV bod 1 VOP/. Kupujúci je povinný prevziať dodaný Tovar za podmienok týchto VOP. Dodanie Tovaru Kupujúcemu zabezpečuje Predávajúci priamo a/alebo prostredníctvom prepravných spoločností.
 2. Dodanie objednaného Tovaru sa považuje za riadne splnené v prípade, ak Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar v požadovanom množstve a kvalite. O prevzatí Tovaru Kupujúcim sa vykoná zápis v dodacom liste, v ktorom sa zaznamená výsledok prevzatia tovaru. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať dodaný Tovar, je povinný do zápisu uviesť dôvody odmietnutia prevzatia Tovaru. Dodací list bude v troch (3) vyhotoveniach po jednom pre zmluvné strany a jeden pre prepravcu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním dodacieho listu dotknutými stranami sa považuje prevzatie Tovaru za riadne splnené.
 4. Predávajúci zabezpečí prepravu a dodanie Tovaru na svoje náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu poplatkov za prepravu a dodanie Tovaru Kupujúcemu a to z dôvodu využívania služieb prepravy prostredníctvom prepravných spoločností; o tomto je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho a to pri najbližšej Objednávke, najneskôr však v lehote najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa vykonania zmeny v poplatkoch za náklady prepravy Tovaru.
 5. Predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu dodania Tovaru v prípade nepriazne počasia, nepriaznivej dopravnej situácie, alebo inej okolnosti, ktorá má vplyv na včasné dodanie Tovaru Kupujúcemu. O tejto okolnosti ako aj o novom predpokladanom termíne doručenia Tovaru predávajúci emailom informuje klienta a zo bez zbytočného odkladu po tom čo nastane situácia uvedená v prvej vetu tohto bodu tohto článku VOP.
 6. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste a termíne dodania Tovaru, ktoré je uvedené v Potvrdení (bod 1 článku 4 VOP), resp. v zmenenom termíne (bod 5 tohto článku VOP).
 7. V prípade, ak Kupujúci bez vážneho a oprávneného dôvodu Tovar neprevezme v mieste a čase doručenia Tovaru uvedeného v zmysle bodu 6 tohto článku VOP, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknuté náklady prepravy Tovaru a to vo výške skutočných nákladov na prepravu Tovaru a následného pokusu o doručenie Tovaru v zmysle Potvrdenia; v takomto prípade je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade porušenia VOP v zmysle prvej vety tohto bodu má Predávajúci právo okrem náhrady za vzniknuté náklady prepravy Tovaru právo na úhradu zmluvnej pokuty od Kupujúceho vo výške 400,- EUR za neprevzatie Tovaru ako aj náhradu škody spôsobenej Predávajúcemu v sume prevyšujúcej zmluvnú pokutu ak Predávajúci nepredá dotknutý Tovar inému Kupujúcemu a dôjde k jeho znehodnoteniu. Kupujúc je povinný nahradiť Predávajúcemu náhrady za vzniknuté náklady prepravy Tovaru, zaplatiť zmluvnú pokutu nahradiť škodu podľa tohto bodu a, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim s Iehotou splatnosti 10 dní odo dňa jej doručenia.
 8. Miestom dodania Tovaru je miesto uvedené v Objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (ďalej len „miesto dodania Tovaru"). Termín a čas dodania Tovaru je uvedený v Potvrdení od Predávajúceho (tolerancia je 120 minút).
 9. Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní alebo poverí pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Objednávke a podpísanie a opečiatkovanie dodacieho listu; splnomocnená, resp. poverená osoba je povinná bez vyzvania predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu plnomocenstva alebo poverenia. V prípade, že sa tovar platí v hotovosti je Kupujúci povinný za tovar zaplatiť kúpnu cenu pri jeho prevzatí. Zaplatenie kúpnej ceny Predávajúci písomne potvrdí.
 10. Ak bude potrebné dodávku Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom Objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie Tovaru na miesto dodania Tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 2 tohto článku VOP.
 11. 11. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, t.j. Tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu / prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru pri jeho preberaní Kupujúcim je ten povinný ihneď vyznačiť rozsah a povahu poškodenia Tovaru na tlačive - Reklamačný protokol, ktorého správnosť potvrdí Predávajúci / prepravca.
 12. Kupujúci ku každej dodávke Tovaru obdrží faktúru najneskôr do 48 hodín od dodania Tovaru podľa čl. V bodu 6 VOP, pričom za Tovar zaplatí kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí Tovaru alebo prevodom na účet Predávajúceho v lehote splatnosti podľa vystavenej faktúry za Tovar.
 13. V prípade predaja Tovaru v rámci propagácie Tovaru alebo jeho zľavneného predaja, ktorého množstvo je obmedzené, jeho dodanie závisí od poradia, v akom boli jednotlivé Objednávky doručené Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo nevykonať dodanie Tovaru, ak bude Tovar z propagačnej a inej zľavnenej akcie vypredaný.

ZODPOVENOSŤ ZA KVALITU TOVARU
 1. Predávajúci je povinný dodávať Kupujúcemu objednaný Tovar tak, aby počas prepravy a skladovania Tovaru nemohla byť narušená kvalita a vlastnosti samotného Tovaru ako aj jeho obalu. Predávajúci je najneskôr pri dodaní Tovaru povinný odovzdať Kupujúcemu všetky s Tovarom súvisiace doklady a to v slovenskom jazyku.
 2. V záujme ochrany zdravia sa Predávajúci zaväzuje dodávať Kupujúcemu výlučne Tovar vhodný na ľudskú spotrebu a neohrozujúci zdravie a bezpečnosť ľudí a neporušujúci hygienické požiadavky a to vrátane predmetov určených na styk s Tovarom (obaly). Predávajúci je povinný dodávať Kupujúcemu Tovar spĺňajúci požiadavky zdravotnej bezpečnosti a kvality, Tovar, ktorý zodpovedá platným normám akosti a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie (najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (E1-1) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácii o potravinách spotrebiteľom) týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov, v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách") a Potravinového kódexu. Pri dodávkach čerstvých potravín, a to najmä mliečnych výrobkov, mäsových výrobkov, údenín, lahôdok, pečiva, zeleniny, ovocia a cukrárskych výrobkov, musí dodaný Tovar kvalitou, parametrami, vyhotovením a spôsobom prepravy (ako aj teplota, relatívna vlhkosť, vzduchu, CO2 a pod.) plne zodpovedať platným právnym predpisom.
 3. Predávajúci je zároveň povinný Tovar zabaliť výlučne do obalov spĺňajúcich všetky požiadavky platnej legislatívy, najmä všetky hygienické predpisy a ostatné platné právne predpisy tak, aby neboli ohrozené kvalitatívne vlastnosti Tovaru a aby bol tovar spôsobilý na prevoz a bežné nakladanie.
 4. Vratné zálohované obaly a palety, v ktorých a na ktorých bude Tovar prepravovaný, je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu. Prevzatie zálohovaných obalov a paliet uskutoční Predávajúci v deň dodania Tovaru alebo pri najbližšej možnej príležitosti dodania Tovaru Kupujúcemu. Obeh vratných obalov a paliet medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje prostredníctvom výpožičky zo strany Predávajúceho voči Kupujúcemu a ich následnými výmenami s tým, že Predávajúci nebude cenu vratných obalov a paliet fakturovať Kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci obehu vratných obalov a paliet si môžu v čase a v rozsahu primeranom potrebám vzájomne schvaľovať mesačne saldo vratných obalov a paliet s tým, že v prípade pochybností sa za správny údaj akceptovaný oboma stranami bude považovať údaj o salde vedený v systéme Predávajúceho, avšak iba za predpokladu, že Kupujúci v lehote troch (3) dní od vzniku pochybnosti nepreukáže opak. Predávajúci má nárok, na požiadanie do 30 dní, na vrátenie všetkých dodaných vratných obalov a paliet od Kupujúceho, v opačnom prípade má právo vymáhať od Kupujúceho pohľadávku, ktorá mu v spojitosti s uvedeným porušením vznikla, t.j. vo výške obstarávacej hodnoty vratných obalov a paliet.
 5. Všetky vratné obaly a palety od Kupujúceho musia byť druhovo zhodné s vratnými obalmi a paletami dodanými s Tovarom od Predávajúceho, musia byť čisté, bez poškodenia a musia zodpovedať príslušným technickým normám Slovenskej republiky; v opačnom prípade má Predávajúci právo vymáhať od Kupujúceho pohľadávku, ktorá mu v spojitosti s uvedeným porušením podľa tohto bodu vznikla, t.j. vo výške obstarávacej hodnoty vratných obalov a paliet.
 6. Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu akékoľvek zmeny súvisiace s dodávaným Tovarom, ako aj skutočnosti spôsobilé ovplyvniť vlastnosti (predajnosť, trvanlivosť, a pod.) dodávaného Tovaru a všetky informácie týkajúce sa zdravotnej bezpečnosti a hygienickej nezávadnosti Tovaru.
 7. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodávať Tovar, na ktorom bude čitateľne uvedená informácia o jeho trvanlivosti, vyznačená ako „Dátum spotreby" alebo „Dátum minimálnej trvanlivosti", ktorá bude vychádzať zo špecifickosti a technológie výroby Tovaru. Predávajúci je zároveň povinný Kupujúceho vopred písomne informovať o akejkoľvek zmene týkajúcej sa označovania informácie o trvanlivosti ním dodávaného Tovaru. Predávajúci je povinný dodávať Kupujúcemu iba taký Tovar, ktorému ku dňu jeho dodania Kupujúcemu ostávajú minimálne jedna polovica (1/2) doby trvanlivosti.
 8. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný Tovar pri jeho prevzatí od Predávajúceho s riadnou starostlivosťou a v prípade zjavných vád požiadať Predávajúceho o ich nápravu / odstránenie, pričom bližšie podmienky reklamácie sú upravené v článku IX VOP.

VLASTNÍCKE PRÁVO
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením Kúpnej ceny vrátane prípadných zmluvných pokút spojených a súvisiacich s konkrétnou dodávkou Tovaru.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim.

REKLAMÁCIA
 1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za to, že dodaný Tovar bude mať vlastnosti stanovené VOP v zmysle Objednávky. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov pri dodanom Tovare je Kupujúci oprávnený reklamovať u Predávajúceho vady Tovaru (ďalej len „reklamácia"). Reklamácia musí mať písomnú podobu s popisom vád Tovaru, a oznámi sa na mieste a v termíne dodania Tovaru na Reklamačnom protokole (ďalej len „Reklamačný protokol") alebo neskôr doručením tohto Reklamačného protokolu Predávajúcemu. Pre vylúčenie pochybností platí, že vady Tovaru sa môžu uplatniť iba v lehote 24 hodín od dodania Tovaru; inak právo Kupujúceho reklamovať vady Tovaru zaniká. Predávajúci je povinný riešiť reklamácie podľa predchádzajúcej vety prioritne výmenou tovaru kus za kus, pokiaľ Kupujúci nezvolí iný nárok z vád Tovaru vyplývajúci mu z Obchodného zákonníka.
 2. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar riadne identifikovaný a aby boli riadne a detailne označené vady Tovaru (vrátane detailnej fotodokumentácie vád tovaru); v opačnom prípade Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu bez nárokov Kupujúceho v zmysle z VOP a zákona.
 3. Predávajúci je vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 24 hodín od oznámenia vád Tovaru a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité hygienické, kvalitatívne alebo technické zhodnotenie stavu Tovaru najneskôr v lehote do 96 hodín odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný v tejto lehote oznámiť Kupujúcemu svoje stanovisko k reklamácii, najmä či reklamáciu uznáva a akú nápravu vzniknutého stavu navrhuje, resp. uplatňuje.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré Kupujúci spôsobil sám, alebo ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny Tovaru alebo ak vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, ďalej nesprávnym skladovaním a manipuláciou s Tovarom, a iným nevhodným spôsobom spracovania Tovar použitý.
 5. Predávajúci zodpovedá za záruku za akosť Tovaru, že dodaný Tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Účinky záruky vyplývajú z vyznačenia dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného Tovaru na jeho obale. Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho Tovaru po dobu 24 mesiacov od dodania Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ na Tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená odlišná lehota na použitie. Potravinársky Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 6. Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy Predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená podľa týchto VOP, musel vedieť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Kupujúci môže poskytnúť Predávajúcemu osobné údaje pracovníkov Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, titul, číslo OP, dátum narodenia na účely identifikácie pracovníka Kupujúceho pre prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru, alebo na účely komunikácie s Predávajúcim za podmienok podľa týchto VOP, vyhotovenia Reklamačného protokolu a iných sťažností, ďalej na účel vedenia evidencie rozsahu poskytnutých služieb a fakturácie Predávajúcim, a to všetko v zmysle VOP.
 2. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby každý pracovník Kupujúceho, ktorý bude vykonávať činnosti uvedené v bode 10.1 tohto článku pre Kupujúceho v zmysle VOP a Objednávky, mal podpísaný súhlas so získavaním, spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov Predávajúcim, alebo bol riadne informovaný o takomto spracovaní osobných údajov (podľa toho, čo vyžadujú príslušné právne predpisy), a to na účely uvedené v bode 10.1 tohto článku. Kupujúci zodpovedá za to, že pracovník Kupujúceho zároveň bude informovaný, že spracovávané údaje Predávajúcim budú archivované a likvidované v súlade s platnými zákonmi, ako aj osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
 3. Predávajúci sa zaväzuje nakladať so získanými osobnými údajmi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci a jeho zamestnanci sa zaväzujú, že získané osobné údaje pracovníkov Kupujúceho budú používať len v súvislosti s plnením predmetu týchto VOP a na účely uvedené vyššie v tomto článku.
 4. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje iba v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý je nevyhnutný na účely spolupráce pri predaji a dodávaní Tovaru a služieb s tým súvisiacich, pokiaľ to inak nevyžadujú akékoľvek právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej Únie, pokiaľ Kupujúci, resp. jeho pracovník nepožaduje písomne iný postup. Predávajúci vyhlasuje, že zaistil a ďalej zaistí, aby boli prijaté príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov pred (i) náhodným alebo nezákonným zničením a (ii) stratou, úpravou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom k údajom, a taktiež zaistí, aby akákoľvek osoba, ktorej povoľuje prístup alebo spracúvanie osobných údajov pre účely VOP, bola viazaná vykonateľnou povinnosťou zachovania dôvernosti.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorú Predávajúci uviedol.
 2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už pripadnú zaplatenú zálohu za Tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal Tovar do dvoch (2) pracovných dní odo dňa kedy bol Kupujúci povinný tento Tovar prevziať.
 4. Účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od kúpnej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto kúpnou zmluvou a VOP ku dňu odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 5. Akýkoľvek zánik kúpnej zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú ostať v platnosti, najmä, nie však výlučne, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
 6. Odstúpiť od zmluvy možno písomne. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovom sídle Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený meniť tieto VOP a podmienky príslušnej akcie, pričom o zmenách VOP a podmienok príslušnej akcie informuje Predávajúci Kupujúceho zverejnením týchto dokumentov na webovom sídle Predávajúceho. Pre Kupujúceho sa zmeny VOP a podmienok príslušnej akcie stávajú záväznými dňom ich navrhovanej účinnosti, ak nie je vo VOP stanovené inak.
 2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude uskutočňovaná najmä vo forme elektronickej komunikácie - e-mailových správ, telefonicky alebo osobne..
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Tieto VOP sú platné a účinné dňom podpisu oprávnenými osobami konať v mene Predávajúceho.