Inštrumentálna hudba
Spríjemnite si nakupovanie hudbou.
Close music banner
  1. Kupujúci môže poskytnúť Predávajúcemu osobné údaje pracovníkov Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, titul, číslo OP, dátum narodenia na účely identifikácie pracovníka Kupujúceho pre prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru, alebo na účely komunikácie s Predávajúcim za podmienok podľa týchto VOP, vyhotovenia Reklamačného protokolu a iných sťažností, ďalej na účel vedenia evidencie rozsahu poskytnutých služieb a fakturácie Predávajúcim, a to všetko v zmysle VOP.
  2. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby každý pracovník Kupujúceho, ktorý bude vykonávať činnosti uvedené v bode 10.1 tohto článku pre Kupujúceho v zmysle VOP a Objednávky, mal podpísaný súhlas so získavaním, spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov Predávajúcim, alebo bol riadne informovaný o takomto spracovaní osobných údajov (podľa toho, čo vyžadujú príslušné právne predpisy), a to na účely uvedené v bode 10.1 tohto článku. Kupujúci zodpovedá za to, že pracovník Kupujúceho zároveň bude informovaný, že spracovávané údaje Predávajúcim budú archivované a likvidované v súlade s platnými zákonmi, ako aj osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
  3. Predávajúci sa zaväzuje nakladať so získanými osobnými údajmi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci a jeho zamestnanci sa zaväzujú, že získané osobné údaje pracovníkov Kupujúceho budú používať len v súvislosti s plnením predmetu týchto VOP a na účely uvedené vyššie v tomto článku.
  4. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje iba v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý je nevyhnutný na účely spolupráce pri predaji a dodávaní Tovaru a služieb s tým súvisiacich, pokiaľ to inak nevyžadujú akékoľvek právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej Únie, pokiaľ Kupujúci, resp. jeho pracovník nepožaduje písomne iný postup. Predávajúci vyhlasuje, že zaistil a ďalej zaistí, aby boli prijaté príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov pred (i) náhodným alebo nezákonným zničením a (ii) stratou, úpravou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom k údajom, a taktiež zaistí, aby akákoľvek osoba, ktorej povoľuje prístup alebo spracúvanie osobných údajov pre účely VOP, bola viazaná vykonateľnou povinnosťou zachovania dôvernosti.